Chúng tớ là ai?

10 năm, một gia đình, chúng tớ là só!

S.O.S
SOCIETY OF OPEN SCIENCE
Society of Open Science là CLB Khoa học lớn nhất trực thuộc trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam được thành lập từ năm 2012.
Đến nay, CLB đã tổ chức thành công nhiều sự kiện khoa học như Science Tornado (Triển lãm khoa học đầu tiên và lớn nhất do học sinh THPT tổ chức), Science Fair, Science Tour, Science Workshop và Science Race.